O nas

Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich powstało na mocy Zarządzenia Rektora nr 31/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. Łączy jednostki z pionu Prorektora ds. Kształcenia i Studentów.

Jest jednostką odpowiedzialną za koordynowanie spraw związanych z procesem dydaktycznym na wszystkich cyklach kształcenia; organizacją spraw związanych ze świadczeniami dla studentów; działalnością dotyczą, międzynarodowej mobilności studentów i pracowników oraz związaną z obsługą cudzoziemców, działalnością związaną z rekrutacją na studia; działalność związaną z Uczelnianym Systemem Jakości Kształcenia oraz z obsługą osób niepełnosprawnych.

Do zadań Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich w szczególności należy:

  • udzielanie informacji w zakresie spraw dydaktycznych i studenckich;
  • nadzór merytoryczny, koordynowanie, i prowadzenie spraw związanych z obsługa pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich;
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej planów i ramowych programów nauczania;
  • sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych dotycząc studiów;
  • weryfikacja przydziałów czynności nauczycieli akademickich pod kątem pensum dydaktycznego oraz przygotowanie rozliczeń wynagrodzeń za ponadwymiarowe godziny dydaktyczne;
  • organizacja i obsługa zadań związanych z fakultatywnymi praktykami studenckimi;
  • organizacja studiów podyplomowych, kursów dokształcających i doskonalących, wykładów, szkoleń, seminariów, konferencji;
  • realizacja zadań związanych z rekrutacją studentów, w tym obsługa procesu rekrutacji;
  • realizacja zadań związanych z oceną jakości i przebiegu kształcenia;
  • realizacja zadań związanych z mobilnością studentów i pracowników w ramach umów międzynarodowych oraz międzynarodowych programów edukacyjnych i stypendialnych;
  • prowadzenie bazy danych o programach edukacyjnych i ofertach stypendialnych;
  • prowadzenie monitoringu karier zawodowych i innych analiz sytuacji studentów i absolwentów na rynku pracy, współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie, doradztwo personalne i pomoc psychologiczna dla studentów w zakresie przygotowania do wejścia studentów na rynek pracy

W skład Biura wchodzą dotychczasowe jednostki:

Edukacja
Ustawiczna

Statystyka
i Rozliczanie
Dydaktyki

Studenci
Zagraniczni

Obsługa Studenta z Niepełnosprawnością