O nas

Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich powstało na mocy Zarządzenia Rektora nr 31/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. Łączy jednostki z pionu Prorektora ds. Kształcenia i Studentów.

Jest jednostką odpowiedzialną za koordynowanie spraw związanych z procesem dydaktycznym na wszystkich cyklach kształcenia; organizacją spraw związanych ze świadczeniami dla studentów; działalnością dotyczą, międzynarodowej mobilności studentów i pracowników oraz związaną z obsługą cudzoziemców, działalnością związaną z rekrutacją na studia; działalność związaną z Uczelnianym Systemem Jakości Kształcenia oraz z obsługą osób niepełnosprawnych.

Do zadań Biura Dydaktyki i Spraw Studenckich w szczególności należy:

  • udzielanie informacji w zakresie spraw dydaktycznych i studenckich;
  • nadzór merytoryczny, koordynowanie, i prowadzenie spraw związanych z obsługa pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich;
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej planów i ramowych programów nauczania;
  • sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych dotycząc studiów;
  • weryfikacja przydziałów czynności nauczycieli akademickich pod kątem pensum dydaktycznego oraz przygotowanie rozliczeń wynagrodzeń za ponadwymiarowe godziny dydaktyczne;
  • organizacja i obsługa zadań związanych z praktykami studenckimi;
  • realizacja zadań związanych z rekrutacją studentów, w tym obsługa procesu rekrutacji;
  • realizacja zadań związanych z oceną jakości i przebiegu kształcenia;
  • prowadzenie bazy danych o programach edukacyjnych i ofertach stypendialnych.

Obszar Edukacji
Ustawicznej i Praktyk

Statystyka
i Rozliczanie
Dydaktyki

Obsługa
Studenta z
Niepełnosprawnością

Studenci
Zagraniczni