Stypendium socjalne

Sposób Logowania

Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium socjalne

Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Złożenie w systemie niekompletnych dokumentów  nie będzie rozpatrywane do momentu uzupełnienia braków. Informacja o stanie rozpatrywania wniosku, kompletności dokumentacji, bądź jej braku dostępna będzie na indywidualnym koncie studenta lub doktoranta w serwisie USOS-web w szczegółach wniosku lub oświadczenia oraz wysłana na maila uczelnianego (nr indeksu @student.uni.opole.pl).

W razie problemów technicznych z wypełnieniem i wydrukowaniem wniosku prosimy o wysłanie wiadomości z opisem problemu na adres helpdesk@uni.opole.pl W temacie listu należy wpisać “Wnioski USOSweb” a w treści listu podać: imię i nazwisko, identyfikator logowania, program (kierunek) i rok studiów. Prosimy podać szczegółowy opis problemu oraz, jeśli problem występuje w jakimś konkretnym miejscu, proszę podać numer ekranu (na każdej stronie składania wniosku widoczne jest oznaczenie w formacie “Ekran X”).

UWAGA – dotyczy stypendium socjalnego.
Jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (od 1 marca 2022 r. – 600,00 zł), student zobowiązany jest do dołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego aktualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny. W przypadku braku takiego zaświadczenia Komisja Stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego studentowi. Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne. Jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny, Komisja Stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne. Uznanie przez Komisję Stypendialną, że student nie udokumentował źródeł utrzymania swojej rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, stanowi podstawę do odmowy przyznania stypendium socjalnego.
 
Obowiązek ten dotyczy również studentów nieprowadzących wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców, którzy spełniają co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 88 ust. 2 KDN (deklarujących tzw. „samodzielność finansową”) oraz cudzoziemców, których dochód netto przypadający na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 600 zł miesięcznie. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej student dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, przez ośrodek pomocy społecznej, o którym mowa w omawianej regulacji, należy rozumieć jednostkę organizacyjną wykonującą zadania pomocy społecznej w gminach, funkcjonującą na podstawie ustawy o pomocy społecznej, a zatem w polskim systemie pomocy społecznej.
Ogólne informacje STYPENDIUM SOCJALNE przyznawane jest studentom lub doktorantom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, obowiązkiem studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego jest rzetelne, zgodne z prawdą przedstawienie i udokumentowanie swojej sytuacji materialnej.
 • 8, ust.1.”Pomoc materialna otrzymana na podstawie nieprawdziwych danych podlega zwrotowi w całości lub nadpłaconej części na fundusz pomocy materialnej dla studentów, niezależnie od odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej studenta.”

Student lub doktorant powinien wykazać dochody ze wszystkich źródeł przychodów osiągniętych w kraju i za granicą zarówno przez studenta jak i wszystkich pełnoletnich członków jego rodziny.

Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta (doktoranta) wyliczony w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych, tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (ustawa z dn. 28 listopada 2003 r. – tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz.992, z późn. zmianami).

Powyższy dochód ustala się za ostatni rok kalendarzowy (2021) poprzedzający rok akademicki uwzględniając zmiany w sytuacji dochodowej rodziny, czyli utratę i uzyskanie dochodu w momencie składania wniosku.

Wszyscy studenci i doktoranci wypełniają Oświadczenie o dochodach za rok 2021 systemie USOSweb i załączają w formacie pdf stosowne dokumenty:

 1. Zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny za rok 2021 (na drukach stosowanych do uzyskania świadczeń rodzinnych). W razie nieuzyskania żadnych dochodów prosimy o potwierdzenie tego faktu przez urząd skarbowy; jeżeli jedno z rodziców prowadzi działalność gospodarczą należy podać osobno dochody każdego z rodziców.
 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o przychodach do 26 roku życia za 2021r. – tzw. PIT ulga dla młodych.
 3. W przypadku wykazania dochodów przez urząd skarbowy należy dołączyć zaświadczenie  od pracodawcy lub z ZUS o wysokości składek potrąconych na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2021 (takim dokumentem nie może być PIT 11, czy 40) Jeśli w roku tym następowały zmiany w zatrudnieniu należy złożyć zaświadczenie z ZUS, które wyszczególnia  płatników tych składek oraz okresy, w których składki były płacone. W przypadku takiej sytuacji należy zapoznać się z zasadami przyznawania stypendium w związku z uzyskaniem lub utratą dochodów.
 4. Oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny(druk do pobrania z ekranu USOSweb podczas wypełniania elektronicznego oświadczenia) W przypadku uzyskiwania dochodów wymienionych w POUCZENIU powyższego oświadczenia  należy przedstawić zaświadczenia z odpowiednich instytucji.
 5. Rektor, Wydziałowa Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna, odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (600 zł) jeśli nie dołączy do wniosku o przyznanie  stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta.
 6. Inne niezbędne dokumenty w zależności od sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny studenta lub doktoranta.

Studenci lub doktoranci, których rodzina posiada gospodarstwo rolne proszeni są o wypełnianie wniosków o stypendium socjalne po 24 września, wcześniejsze ich wypełnienie będzie skutkowało odrzuceniem wniosku z powodu braku ustalonego przelicznika dochodowości z ha przeliczeniowego, który zostanie ogłoszony Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium socjalne?

Średni dochód w rodzinie studenta będzie ustalany w oparciu o aktualny stan osób w rodzinie oraz ich dochody uzyskane w  roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, o ile sytuacja nie uległa zmianie (patrz poniżej – dochody uzyskane i utracone).

W myśl ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym –  do składu rodziny wliczane są wyłączne wymienione poniżej osoby, których dochody uwzględniane są do wyliczenia dochodu rodziny studenta lub doktoranta:

 1. student lub doktorant;
 2. małżonek studenta lub doktoranta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 3. rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni studenta/doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w punkcie 3 pod pewnymi warunkami.

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA STUDENTA DO STYPENDIUM SOCJALNEGO
w roku akademickim 2022/2023

Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych jest SAMODZIELNY FINANSOWO, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

a) ukończył 26. rok życia;

b) pozostaje w związku małżeńskim;

c) ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;

d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej;

e) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o tym że nie prowadzisz wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych,  jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Obecnie jest to kwota 930,35 zł;

W przypadku gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie jest niższy lub równy 600 zł student ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie z MOPS/GOPS o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Jeżeli student ubiega się o stypendium jako samodzielny finansowo, składa stosowne oświadczenie  wraz z wnioskiem o stypendium.

Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego oznacza pozostawanie na częściowym lub całkowitym utrzymaniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowadzi. Na okoliczność wspólnego gospodarowania składają się także takie elementy jak np. ponoszenie kosztów i opłat za mieszkanie, opieka udzielana w chorobie, wykonywanie zwykłych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego czy też dysponowanie wspólnym dochodem z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb życiowych.

UWAGA W przypadku małżeństwa studenckiego, nieposiadającego własnych dochodów sytuację materialną ustala się odrębnie na podstawie dochodów rodziców każdego z nich niezależnie od miejsca zamieszkania.

Przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu nie stosuje się w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

Uzyskanie nowego dochodu:

 • w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (2021) – ustala się dochód członka rodziny w ten sposób, że uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty. Warunkiem jest, aby dochód ten był uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium socjalnego;
 • po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (od stycznia 2022) – dochód członka rodziny ustala się na podstawie jego dochodu powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty. Warunkiem jest, aby dochód był uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium socjalnego.

Uwzględnia się uzyskanie dochodu z następujących przyczyn:

 1. zakończenie urlopu wychowawczego,
 2. uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenie uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniający,
 5. rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
 6. uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. Należy przedstawić świadectwo pracy oraz dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu. Nie stanowi utraty dochodu przebywanie na urlopie bezpłatnym, zmiana warunków zatrudnienia (zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu), uzyskanie jednorazowej wypłaty np. 13-pensji, nagrody jubileuszowej.

Uwzględnia się utratę dochodu tylko  i wyłącznie z następujących przyczyn:

 1. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury,  renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
 5. wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej, lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem),
 6. utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 8. utratą świadczenia rodzicielskiego,
 9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 10. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Do dochodu w rodzinie studenta nie wlicza się:

 1. Świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 (pomoc materialna), art. 359 ust. 1 (stypendium ministra) i art. 420 ust. 1 (własny fundusz stypendialny),
 2. Stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: – Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, – Niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), -Umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;
 3. Świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 4. Stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.,
 5. Dochodów nie wymienionych w Pouczeniu oświadczenia o dochodzie nieopodatkowanym np. zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne), świadczeń z opieki społecznej (zasiłki stałe, okresowe, celowe) i in,
 6. Kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz osób spoza rodziny (należy przedłożyć wyrok sądu lub ugody sądowej oraz przekazy i przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów).

UWAGI

 • Student lub doktorant składający wniosek o stypendium socjalne  po terminie 20 października otrzymuje stypendium od następnego miesiąca po złożeniu wniosku bez wyrównania za październik. Składając podanie w kolejnych miesiącach  do 10 dnia można otrzymać stypendium od miesiąca złożenia, natomiast  złożenie podania po 10 skutkuje przyznaniem stypendium od następnego miesiąca bez wyrównania za poprzednie miesiące;
 • stypendium socjalne nie przysługuje:
  • Studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
  2. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeśli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
  • w czasie oczekiwania na powtarzanie semestru;
  • w okresie przedłużenia złożenia egzaminu dyplomowego.
  1. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4  Regulaminu przyznawania pomocy materialnej, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
  1. Łączny okres, o którym mowa w ust. 2, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.
  2. Do okresu, o którym mowa w ust. 2 i 3, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, o których mowa w ust. 1, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
 • Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym z kierunków;
 • Student, który obronił pracę magisterską (licencjacką) przed terminem określonym w regulaminie studiów traci prawo do stypendiów (z wyjątkiem stypendiów ministra) od następnego miesiąca po obronie.