Zapomoga

O ZAPOMOGĘ może ubiegać się student, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej. Wniosek należy wypełnić na stronie www.usosweb.uni.opole.pl

Do wniosku należy dołączyć dokumentację poświadczającą zaistniałą sytuację (np. akt urodzenia, akt zgonu, inne dokumenty poświadczające zaistniałą sytuację).

Wniosek o zapomogę losową należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

W szczególności zapomoga może być przyznana z powodu:

  1. nieszczęśliwego wypadku;
  2. obłożnej choroby studenta, rodziców, rodzeństwa będącego we wspólnym gospodarstwie domowym, małżonka lub własnych dzieci;
  3. poniesienia znacznych strat na skutek klęski żywiołowej,
  4. urodzenia dziecka (jeśli oboje rodzice są studentami Uczelni zapomoga przysługuje jednemu z nich);
  5. śmierci osoby z najbliższej rodziny (rodzice, rodzeństwo pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, mąż, żona, dzieci)
  6. innego nieprzewidywalnego zdarzenia wywołanego działaniem siły wyżej (np. kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne).

Utrata dochodu w rodzinie nie jest podstawą do uzyskania zapomogi lecz do przeliczenia dochodu w celu uzyskania stypendium socjalnego.

UWAGA:

Zapomoga przysługuje studentowi tylko na jednym wybranym kierunku.

 • Zapomoga nie przysługuje:
 • Studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;
  1. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeśli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
  • w czasie oczekiwania na powtarzanie semestru;
  • w okresie przedłużenia złożenia egzaminu dyplomowego.
  1. Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
   1. Łączny okres, o którym mowa w ust. 2, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.
   2. Do okresu, o którym mowa w ust. 2 i 3, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, o których mowa w ust. 1, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.
   1. W okresie przedłużenia złożenia egzaminu dyplomowego,
   2. który otrzymał karę dyscyplinarną.
  • Zapomoga nie może być przyznana częściej niż dwa razy w danym roku akademickim (z tego samego powodu tylko raz).