Stypendium potrzebne dokumenty

  • Stypendium socjalne przyznawane jest w oparciu o sytuację dochodową w rodzinie studenta.
  • Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające aktualną sytuację dochodową – lista wymaganych dokumentów znajduje się poniżej.

Wykaz dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2022/2023

W roku akademickim 2022/2023 miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego nie może przekroczyć kwoty 1294,4 zł

DOKUMENTY OBLIGATORYJNE (PODSTAWOWE)
dla każdego studenta składającego wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

 

Lp

 

Rodzaj dokumentu  lub zaświadczenia

 

 

Dotyczy

 

 

Uwagi

1

 

Wniosek o przyznanie stypendium

 

wnioskodawcy

 

 

wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez platformę USOSweb

 

2

 

zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie  podlegającym opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2021

 

rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa, niepełnoletniego rodzeństwa osiągającego dochody

na zasadach określonych  w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z
dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

przykład – zaświadczenia

3

zaświadczenie  z Urzędu Skarbowego o dochodach do 26 roku życia za 2021 rok wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa, niepełnoletniego rodzeństwa osiągającego dochody, którzy nie ukończyli 26 roku życia

tzw. ulga dla młodych

4

 

zaświadczenia  lub oświadczenie członków rodziny zawierające informację o wysokości
zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2021

 

rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa, niepełnoletniego rodzeństwa osiągającego dochody

Zaświadczenie dotyczy każdego członka rodziny, który uzyskał dochody
w 2021 roku.

Oświadczenie dopuszczalne jest w przypadku braku dochodu (nie dotyczy
rolników)

 przykład – zaświadczenia

5

 

oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych   uzyskanych w roku 2021

 

rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa

 

 

wzór – oświadczenia

 

DOKUMENTY
FAKULTATYWNE (DODATKOWE)
(w zależności od zaistniałej sytuacji w rodzinie studenta), które należy złożyć
składając wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

 

 

Lp

 

Rodzaj
dokumentu lub zaświadczenia

 

 

Dotyczy

 

Uwagi

1

 

zaświadczenie Urzędu Skarbowego
o wysokości przychodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku 2021

 

rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa prowadzącego
zryczałtowaną działalność gospodarczą

 

Na zaświadczeniu powinna
być informacja: o roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie, danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, formie opłacanego podatku,
wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku

2

 

Zaświadczenie z GOPS/MOPS o aktualnej sytuacji i dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta lub decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego, okresowego, stałego lub innego

 

wnioskodawcy,
członków rodziny wnioskodawcy

 

jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 600,00 zł miesięcznie

 

 

3

Uzasadnienie przyczyny niedołączenia do wniosku wymaganego zaświadczenia z GOPS/MOPS oraz udokumentowanie źródła utrzymania rodziny:

– oświadczenie studenta dlaczego nie korzysta z pomocy GOPS/MOPS

– oświadczenie studenta o ponoszonych miesięcznych wydatkach

– udokumentowanie źródeł utrzymania rodziny niewliczanych do dochodu

 

wnioskodawcy,
członków rodziny wnioskodawcy

Jeżeli miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 600 zł i student nie załączył wymaganego zaświadczenia z GOPS/MOPS (np. student nie korzysta z pomocy GOPS/MOPS)

 

4 Dokumenty potwierdzające szczególny przypadek uzasadniający ubieganie się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości wnioskodawcy w przypadku starania się
o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

1. Obłożna choroba studenta, rodziców rodzeństwa będącego we wspólnym gospodarstwie domowym, małżonka lub własnych dzieci;
2. Poniesienie znacznych strat na skutek klęski żywiołowej;
3. Pełne sieroctwo

5 oświadczenie o nieosiąganiu dochodów w kraju i za granicą w roku 2021 wnioskodawcy i pełnoletnich członków rodziny, jeżeli nie złożyli zeznania w urzędzie skarbowym

 

 

6

dokument stwierdzający wiek rodzeństwa i dzieci poniżej 18 lat (odpis skrócony aktu urodzenia lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły),

 

wnioskodawcy posiadającego rodzeństwo do 18. roku życia

 

 

UWAGA!
akt urodzenia dotyczy tylko rodzeństwa niepodlegającego obowiązkowi szkolnemu

 

7

 

zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa lub dziecka do szkoły lub szkoły wyższej

 

wnioskodawcy posiadającego uczące się rodzeństwo pomiędzy 18. a 26. rokiem życia

 

uwaga zaświadczenie na rok akademicki 2022/2023 należy uzupełnić – do 20
października 2022 r.

 

8

 

zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej (rodzice,
współmałżonek) wraz z informacją o wysokości pobranego zasiłku/stypendium za
pierwszy pełny miesiąc pobierania świadczenia

 

 

bezrobotnych rodziców wnioskodawcy, współmałżonka, niepracującego, uczącego się rodzeństwa

 

9

pisemne oświadczenie o pozostawaniu bez pracy w kraju i poza jego granicami w rozpatrywanym okresie

 

bezrobotnych rodziców wnioskodawcy, współmałżonka – niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy

 

 

10

 

zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu wydane przez ZUS lub Zakład Pracy

 

 

bezrobotnych rodziców wnioskodawcy, współmałżonka – niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy

 

11

 

kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa studenta

 

 

wnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim

 

 

12

 

kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokument, w przypadku gdy na utrzymaniu
studenta, jego małżonka lub rodziców studenta pozostaje dziecko niepełnosprawne bez względu na wiek

 

 

wnioskodawcy posiadającego rodzeństwo/dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
stopniu niepełnosprawności lub inny równoważny dokument

 

 

13

 

kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub
zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka

 

 

wnioskodawcy, jeżeli przebywał w rodzinie zastępczej

 

14

 

kopia aktów zgonu rodziców

 

 

wnioskodawcy w zależności od zaistniałej sytuacji

 

 

15

 

kopia odpisu prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty albo ugody sądowej, bądź ugody zawartej w postępowaniu mediacyjnym, dotycząca obowiązku płatności alimentów, zaopatrzona w sądową klauzulę wykonalności, w przypadku osób pobierających naukę

 

 

wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli mają zasądzone alimenty

 

16

 

postanowienie lub zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów

 

wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej

 

17

 

kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody
sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem,
zobowiązującej do alimentów na rzecz poza rodziną

 

 

wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli są zobowiązani do płacenia alimentów na osoby spoza rodziny wnioskodawcy

 

18

 

przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących faktyczną wysokość płaconych alimentów

 

wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli są zobowiązani do płacenia alimentów na osoby spoza rodziny wnioskodawcy

 

19

 

zaświadczenie z Funduszu Alimentacyjnego o wysokości wypłaconego świadczenia

 

wnioskodawcy i rodzeństwa przedkładających dokument od komornika o bezskuteczności
egzekucji alimentów

 

20

kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia w przypadku, gdy ojciec jest nieznany

wnioskodawcy i rodzeństwa w zależności od zaistniałej sytuacji

 

21

 

zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony oraz o okresach zatrudnienia

 

wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli doszło do utraty lub uzyskania dochodu w rozpatrywanym okresie z powodu przebywania na urlopie wychowawczym

 

 

22

 

dokument określający datę utraty dochodu wraz z wysokością utraconego dochodu

 

wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli utracono dochód w rozpatrywanym okresie

 

dotyczy 2021
r. do nadal.

 

 

23

 

dokument określający datę uzyskania dochodu z jego wysokością netto z pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty

 

 

wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli uzyskano dochód w rozpatrywanym okresie

dotyczy 2021 r. do nadal

 

 

24

 

oświadczenie o wysokości dochodu z działalności gospodarczej

 

rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa

jeżeli działalność gospodarczą rozpoczęli po 2021 r.

 

 

 

25

 

kopia ostatniej decyzji o przyznaniu renty/emerytury

 

wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli utrzymują się z renty lub emerytury

 

 

26

 

zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub nieruchomości w roku 2021 lub kopia nakazu płatniczego za 2021 rok

 

wnioskodawcy i członków rodziny, jeżeli posiadają gospodarstwo rolne

 

zaświadczenie jest obowiązkowe dla rolników – niezależnie od wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego

 

27

 

zaświadczenia z KRUS o wysokości wypłaconego zasiłku chorobowego w roku 2021

 

 

rodzice wnioskodawcy, jeżeli są rolnikami lub podlegają ubezpieczeniu KRUS

 

 

 

 

28

 

kopia umowy dzierżawy

 

wnioskodawcy i członków rodziny w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę

 

na podstawie umowy
zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu rolników, albo oddania
gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z
Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

 

29

 

kopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną

 

wnioskodawcy i członków rodziny w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną

 

30

 

zaświadczenie z GOPS/MOPS/ Urzędu Gminy o pobieranych świadczeniach rodzinnych za rok 2021 lub decyzja o przyznaniu tych świadczeń

 

wnioskodawcy, jeżeli w rodzinie jest osoba uprawniona do otrzymywania świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny)

 

 

31

 

oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami

 

wnioskodawcy,
jeżeli nie wykazuje dochodów rodziców i ukończył 26. rok życia lub pozostaje
w związku małżeńskim lub ma na swoim utrzymaniu dzieci lub osiągał w 2021 r.
do nadal dochód nie mniej niż 930,35 zł miesięcznie i nie prowadzi gospodarstwa
z rodzicami

wzór oświadczenia

 

32

 

zaświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS

 

wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli są rolnikami lub podlegają ubezpieczeniu KRUS