Stypendium potrzebne dokumenty

  • Stypendium socjalne przyznawane jest w oparciu o sytuację dochodową w rodzinie studenta.
  • Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające aktualną sytuację dochodową – lista wymaganych dokumentów znajduje się poniżej.

Wykaz dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2023/2024

W roku akademickim 2023/2024 miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego nie może przekroczyć kwoty 1294,4 zł

DOKUMENTY OBLIGATORYJNE (PODSTAWOWE)
dla każdego studenta składającego wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

 

Lp

 

Rodzaj dokumentu  lub zaświadczenia

 

 

Dotyczy

 

 

Uwagi

1

 

Wniosek o przyznanie stypendium

 

wnioskodawcy

 

 

wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez platformę USOSweb

 

2

 

zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie  podlegającym opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2022

 

rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa, niepełnoletniego rodzeństwa osiągającego dochody

na zasadach określonych  w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z
dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

przykład – zaświadczenia

3

zaświadczenie  z Urzędu Skarbowego o dochodach do 26 roku życia za 2022 rok wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa, niepełnoletniego rodzeństwa osiągającego dochody, którzy nie ukończyli 26 roku życia

tzw. ulga dla młodych

4

 

zaświadczenia  lub oświadczenie członków rodziny zawierające informację o wysokości
zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2022

 

rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa, niepełnoletniego rodzeństwa osiągającego dochody

Zaświadczenie dotyczy każdego członka rodziny, który uzyskał dochody
w 2021 roku.

Oświadczenie dopuszczalne jest w przypadku braku dochodu (nie dotyczy
rolników)

 przykład – zaświadczenia

5

 

oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych   uzyskanych w roku 2022

 

rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa

 

 

wzór – oświadczenia

 

DOKUMENTY
FAKULTATYWNE (DODATKOWE)
(w zależności od zaistniałej sytuacji w rodzinie studenta), które należy złożyć
składając wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

 

Lp

 

Rodzaj dokumentu lub zaświadczenia

 

Dotyczy

 

Uwagi

1

zaświadczenie Urzędu Skarbowego
o wysokości przychodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne w roku 2022

rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się
rodzeństwa prowadzącego
zryczałtowaną działalność gospodarczą

Na zaświadczeniu powinna
być informacja: o roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie, danych
podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, formie opłacanego podatku,
wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku

2

Zaświadczenie z GOPS/MOPS o aktualnej
sytuacji i dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta lub decyzja o
przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego,
okresowego, stałego lub innego (obowiązuje do dn. 30.09.2023 r.)

wnioskodawcy,
członków rodziny wnioskodawcy

jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 600,00 zł
miesięcznie

2.1

Zaświadczenia o korzystaniu w roku
złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez
członków jego rodziny (obowiązuje od dnia 01 października 2023 r.)

wnioskodawcy,
członków rodziny wnioskodawcy

 

 

jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza
600,00 zł miesięcznie

3

Uzasadnienie przyczyny niedołączenia do wniosku wymaganego
zaświadczenia z GOPS/MOPS oraz udokumentowanie źródła utrzymania rodziny:– oświadczenie studenta dlaczego nie korzysta z pomocy GOPS/MOPS– oświadczenie studenta o ponoszonych miesięcznych wydatkach– udokumentowanie źródeł utrzymania rodziny niewliczanych do
dochodu(obowiązuje do dn. 30.09.2023 r.)

 

 

wnioskodawcy,
członków rodziny wnioskodawcy

Jeżeli miesięczny dochód w
rodzinie nie przekracza 600 zł i student nie załączył wymaganego
zaświadczenia z GOPS/MOPS (np. student nie korzysta z pomocy GOPS/MOPS)

3.1

– udokumentowanie źródeł
utrzymania rodziny niewliczanych do dochodu

wnioskodawcy,
członków rodziny wnioskodawcy

Jeżeli miesięczny dochód w rodzinie nie
przekracza 600 zł

4

 

Dokumenty potwierdzające
szczególny przypadek uzasadniający ubieganie się o stypendium socjalne w
zwiększonej wysokości

 

wnioskodawcy w przypadku starania
się
o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

1.Obłożna choroba studenta, rodziców
rodzeństwa będącego we wspólnym gospodarstwie domowym, małżonka lub własnych
dzieci;

2.Poniesienie znacznych strat na skutek
klęski żywiołowej;

3.Pełne sieroctwo

5

oświadczenie o nieosiąganiu dochodów w kraju i za
granicą w roku 2022

wnioskodawcy i pełnoletnich członków rodziny, jeżeli
nie złożyli zeznania w urzędzie skarbowym

6

dokument stwierdzający wiek rodzeństwa i dzieci
poniżej 18 lat (odpis skrócony aktu urodzenia lub zaświadczenie o
uczęszczaniu do szkoły),

wnioskodawcy posiadającego rodzeństwo do 18. roku
życia

UWAGA!
akt urodzenia dotyczy tylko rodzeństwa niepodlegającego obowiązkowi szkolnemu

7

zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa lub dziecka
do szkoły lub szkoły wyższej

wnioskodawcy posiadającego uczące się rodzeństwo
pomiędzy 18. a 26. rokiem życia

uwaga zaświadczenie na rok akademicki 2023/2024
należy uzupełnić – do 20
października 2022 r.

8

zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu
osoby bezrobotnej (rodzice,
współmałżonek) wraz z informacją o wysokości pobranego zasiłku/stypendium za
pierwszy pełny miesiąc pobierania świadczenia

bezrobotnych rodziców wnioskodawcy, współmałżonka,
niepracującego, uczącego się rodzeństwa

 

9

pisemne oświadczenie o pozostawaniu bez pracy w kraju
i poza jego granicami w rozpatrywanym okresie

bezrobotnych rodziców wnioskodawcy, współmałżonka –
niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy

10

zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu
wydane przez ZUS lub Zakład Pracy

bezrobotnych rodziców wnioskodawcy, współmałżonka –
niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy

 

11

kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa studenta

wnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim

 

12

kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub
równoważny dokument, w przypadku gdy na utrzymaniu
studenta, jego małżonka lub rodziców studenta pozostaje dziecko
niepełnosprawne bez względu na wiek

wnioskodawcy posiadającego rodzeństwo/dzieci posiadające
orzeczenie o niepełnosprawności,
stopniu niepełnosprawności lub inny równoważny dokument

 

13

kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego
stwierdzającego przysposobienie lub
zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o
prowadzonym
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka

wnioskodawcy, jeżeli przebywał w rodzinie zastępczej

 

14

kopia aktów zgonu rodziców

wnioskodawcy w zależności od zaistniałej sytuacji

 

15

kopia odpisu prawomocnego wyroku zasądzającego
alimenty albo ugody sądowej, bądź ugody zawartej w postępowaniu
mediacyjnym, dotycząca obowiązku płatności alimentów, zaopatrzona w
sądową klauzulę wykonalności, w przypadku osób pobierających naukę

wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli
mają zasądzone alimenty

 

16

postanowienie lub zaświadczenie komornika o
całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o
wysokości wyegzekwowanych alimentów

wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy w
przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub
ugodzie sądowej

 

17

kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu
zasądzającego alimenty na rzecz osób poza rodziną lub odpis protokołu
posiedzenia zawierającego treść ugody
sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem,
zobowiązującej do alimentów na rzecz poza rodziną

wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli
są zobowiązani do płacenia alimentów na osoby spoza rodziny wnioskodawcy

 

18

przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących
faktyczną wysokość płaconych alimentów

wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli
są zobowiązani do płacenia alimentów na osoby spoza rodziny wnioskodawcy

 

19

zaświadczenie z Funduszu Alimentacyjnego o wysokości
wypłaconego świadczenia

wnioskodawcy i rodzeństwa przedkładających dokument
od komornika o bezskuteczności
egzekucji alimentów

 

20

kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia w przypadku,
gdy ojciec jest nieznany

wnioskodawcy i rodzeństwa w zależności od zaistniałej
sytuacji

 

21

zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu
wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony oraz o okresach zatrudnienia

wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli
doszło do utraty lub uzyskania dochodu w rozpatrywanym okresie z powodu
przebywania na urlopie wychowawczym

 

22

dokument określający datę utraty dochodu wraz z
wysokością utraconego dochodu

wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli
utracono dochód w rozpatrywanym okresie

dotyczy 2022
r. do nadal.

23

dokument określający datę uzyskania dochodu z jego
wysokością netto z pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym
dochód został osiągnięty

wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli
uzyskano dochód w rozpatrywanym okresie

dotyczy 2022 r. do nadal

24

oświadczenie o wysokości dochodu z działalności
gospodarczej

rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się
rodzeństwa

jeżeli działalność gospodarczą rozpoczęli po 2022 r.

25

kopia ostatniej decyzji o przyznaniu renty/emerytury

wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli
utrzymują się z renty lub emerytury

 

26

zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu
gospodarstwa rolnego lub nieruchomości w roku 2022 lub kopia nakazu
płatniczego za 2022 rok

wnioskodawcy i członków rodziny, jeżeli posiadają
gospodarstwo rolne

zaświadczenie jest obowiązkowe dla rolników –
niezależnie od wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego

27

zaświadczenia z KRUS o wysokości wypłaconego zasiłku
chorobowego w roku 2022

rodzice wnioskodawcy, jeżeli są rolnikami lub
podlegają ubezpieczeniu KRUS

 

28

kopia umowy dzierżawy

wnioskodawcy i członków rodziny w przypadku oddania
części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa
rolnego w dzierżawę

na podstawie umowy
zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu rolników, albo oddania
gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w
przepisach
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z
Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

29

kopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w
przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą
spółdzielnię produkcyjną

wnioskodawcy i członków rodziny w przypadku
wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą
spółdzielnię produkcyjną

 

30

zaświadczenie z GOPS/MOPS/ Urzędu Gminy o pobieranych
świadczeniach rodzinnych za rok 2021 lub
decyzja o przyznaniu tych świadczeń

wnioskodawcy, jeżeli w rodzinie jest osoba uprawniona
do otrzymywania świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny)

 

31

oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego
gospodarstwa domowego z rodzicami

wnioskodawcy,
jeżeli nie wykazuje dochodów rodziców i ukończył 26. rok życia lub pozostaje
w związku małżeńskim lub ma na swoim utrzymaniu dzieci lub osiągał w 2021 r.
do nadal dochód nie mniej niż 930,35 zł miesięcznie i nie prowadzi
gospodarstwa
z rodzicami

wzór
oświadczenia

32

zaświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS

wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli
są rolnikami lub podlegają ubezpieczeniu KRUS