Kursy zmienne ogólnouczelniane

Kalendarz rejestracji dla studenta na kurs zmienny ogólnouczelniany w dostępny jest serwisie USOSWeb

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o ofercie kursów ogólnouczelnianych w serwisie USOSWeb

Najważniejsze informacje

 • Studenci realizują kurs zmienny ogólnouczelniany, z dyscypliny niebędącej dyscypliną wiodącą swojego kierunku studiów. Przed przystąpieniem do rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane należy poznać dyscyplinę wiodącą swojego kierunku i nie wybierać kursów, które przyporządkowane są do tej dyscypliny.
 • Dopuszczalną formą zajęć, w ramach których realizowany jest kurs są: wykład, ćwiczenia lub konwersatoria.
 • Liczba godzin kursu wynosi 15.
 • Każdemu kursowi przypisuje się 2 pkt ECTS.
 • Kurs kończy zaliczenie na ocenę.
 • Dla studentów studiów niestacjonarnych ustala się 9-godzinowy wymiar zajęć kursów zmiennych ogólnouczelnianych (60% wymiaru godzin na studiach stacjonarnych).
 • Zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych odbywają się z uwzględnieniem zajęć (zjazdów) na poszczególnych kierunkach. Zapisy na kursy prowadzą koordynatorzy kierunków, którzy mogą planować realizację tych zajęć we wspólnych grupach dla różnych kierunków.

Studenci muszą zrealizować jeden kurs zmienny ogólnouczelniany począwszy od drugiego semestru studiów na danym kierunku. Określony kurs można zrealizować jednokrotnie w całym cyklu kształcenia. Student studiujący dwa kierunki może realizować w danym semestrze jeden kurs.

Studenci, którzy nie uzyskali zaliczenia z kursu, zobowiązani są do powtarzania zajęć w ramach kursów zmiennych ogólnouczelnianych po uprzednim dopełnieniu formalności wynikających z Regulaminu Studiów. Formalności te należy dopełnić w dziekanacie wydziału w terminie umożliwiającym dokonanie zapisu zgodnie z harmonogramem zapisów.

 

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie znajdę informacje, jaką kategorię kursów zmiennych ogólnouczelnianych mam wybrać?

Każdy student zanim przestąpi do rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane powinien sprawdzić swój harmonogram studiów pod kątem rodzaju kursu jaki ma zrealizować w danym semestrze, czy ma zrealizować kurs z grupy kursów humanistycznych, społecznych bądź tez czy ma być to kurs prowadzony w języku obcym nowożytnym. Jeżeli nie ma wskazania jaki kurs ma wybrać może wybrać dowolny.  W razie wątpliwości każdy student powinien skontaktować się z koordynatorem kierunku w celu wyjaśnienia tych wątpliwości

Gdzie się odbywa rejestracja i jak się zarejestrować?

Należy wejść na stronę usosweb.uni.opole gdzie znajduje się KALENDARZ REJESTRACJI Po kliknięciu na niego, na ekranie wyświetlają się jednostki organizacyjne, w których organizowane są rejestracje, należy wybrać Uniwersytet Opolski. Następnie należy wyświetlić przedmioty związane z wybraną rejestracją. Dokładny opis rejestracji znajduje się w instrukcji Rejestracja elektroniczna dla studentów

Kiedy odbywa się rejestracja na zajęcia?

Rejestracja na semestr zimowy:

 • I tura rejestracji – pierwszy tydzień czerwca poprzedniego roku akademickiego (poprzez system USOSweb)
 • II tura rejestracji – pierwszy tydzień semestru zimowego danego roku akademickiego (poprzez system USOSweb)

Rejestracja na semestr letni:

 • I tura rejestracji – pierwszy tydzień grudnia danego roku akademickiego (poprzez system USOSweb)
 • II tura rejestracji – pierwszy tydzień semestru zimowego danego roku akademickiego (poprzez system USOSweb).
Gdzie znajdę informacje na temat kursów zmiennych ogólnouczelnianych?

Wykaz poszczególnych kursów wchodzących w skład oferty na danych rok akademicki.

Kursy są pogrupowane na następujące kategorie:

 • 0000-KZ-H Kursy zmienne ogólnouczelniane humanistyczne
 • 0000-KZ-O Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
 • 0000-KZ-JO Kursy zmienne ogólnouczelniane prowadzone w języku obcym nowożytnym
 • 0000-KZ-S Kursy zmienne ogólnouczelniane społeczne

Po wytypowaniu kategorii kursu, z której w danym semestrze, wybrany zostanie kurs zmienny ogólnouczelniany – pojawi się lista kursów wraz ze szczegółowymi informacjami do nich zamieszczonymi. Informacje te dotyczą m.in. prowadzącego czy dyscypliny, do której przyporządkowany jest dany kurs.

Nie zarejestrowałem się na kurs zmienny ogólnouczelniany, co mam teraz zrobić?

W przypadku niezarejestrowania się na kurs zmienny ogólnouczelniany w pierwszej turze elektronicznej rejestracji student może udać się do jeden z osób, będącej koordynatorem kursów zmiennych ogólnouczelnianych w celu wskazania wolnego miejsca na kursach ogólnouczelnianych. Lista koordynatorów znajduje się poniżej. Koordynatorzy mogą tylko i wyłącznie wpisywać/wykreślać studentów do/z grup w obrębie kursów prowadzonych przez ich jednostki.
Taka osoba może również podejść do wykładowcy i zapytać się czy może na dany kurs uczęszczać. Wykładowca, jeśli wyrazi zgodę powinien studenta dopisać do swojej listy oraz przekazać dane koordynatorowi by naniósł dane w systemie USOS. Taka sama sytuacja dotyczy również studentów, którzy studiują dwa kierunki i chcą zrealizować w danym semestrze dwa kursy zmienne ogólnouczelniane. Elektronicznie USOSWeb pozwoli na zarejestrowanie się na jeden kurs.

Kiedy odbywają się kursy zmienne ogólnouczelniane?

Kursy zmienne ogólnouczelniane odbywają się w poniedziałki na dwóch ostatnich blokach zajęciowych czyli o 16.30 i 18.00 (+/-15 min dla niektórych kursów).

Zarejestrowałem się na kurs, nie mam tej informacji na swoim koncie w USOSWeb

Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli student zarejestrował się na kurs, na który nie zapisała się wymagana minimalna liczba studentów. Koordynator wtedy usuwa wszystkie osoby z przedmiotu, gdyż nie odbędzie się on w danym semestrze. Może to nastąpić po pierwszej turze rejestracji – wtedy student musi wybrać inny kurs. Sugeruje się studentom, którzy zapisali się na przedmiot gdzie jest mało osób – bieżące monitorowanie statusu przedmiotu.

Chciałbym zmienić kurs zmienny ogólnouczelniany podczas trwającego semestru.

Wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z kursu, na który dokonano zapisu, chyba, że na pisemny wniosek studenta – dziekan postanowi inaczej. W przypadku pozytywnej decyzji dziekana nt. zmiany czy rezygnacji z kursu, koordynator możne dokonać zapisu na inny kurs tylko i wyłącznie po usunięciu studenta z grupy kursu, na który nie będzie uczęszczał poprzez system USOS. Zapisu można dokonać w terminie nie późniejszym niż dwa tygodnie od rozpoczęcia zajęć w danym semestrze.

Zarejestrowałem się na kurs, ale nie wiem gdzie i kiedy odbędą się pierwsze zajęcia.

Informacja dotycząca terminów zajęć i miejsca odbywania powinna znaleźć się w systemie USOSWeb przy danym przedmiocie lub na stronie jednostki, która prowadzi dane zajęcia na podstronie z planami zajęć.

Jak skontaktować się z koordynatorem danej jednostki?

Najlepiej wysłać wiadomość e-mail: