Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów.

Druki do pobrania:

Uniwersytet Opolski – zgodnie z art. 86, ust.1, pkt.6 i 14 oraz ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) – na pisemny wniosek zainteresowanego zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadza składkę na ubezpieczenie zdrowotne za studentów i doktorantów, którzy:

  • ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
  • nie ukończyli 26 lat i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, wymienionego w art. 66 ustawy (np. nie posiadają rodziców lub opiekunów prawnych, bądź rodzice, opiekunowie prawni lub małżonek nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego) może ich ubezpieczyć Uczelnia, po dokładnym rozpoznaniu sytuacji rodzinnej,

W innych przypadkach student lub doktorant korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:

  • obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych, do czasu ukończenia 26 roku życia oraz bez ograniczenia wieku w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • niezależnie o wieku studenta czy doktoranta obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia spoczywa na współmałżonku   jeśli podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Podstawą zgłoszenia studenta lub doktoranta do ubezpieczenia zdrowotnego przez UO jest wypełnienie druku zgłoszenia (ZUS – ZZA – dostępny na stronie: www.zus.pl) i złożenie oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (druk wniosek o ubezpieczenie zdrowotne dostępne na stronie: www.bdss.uni.opole.pl) i w Biurze Dydaktyki i Spraw Studentów (ul. Katowicka 68 , pok. 107, tel. 774423520),

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UO wygasa z dniem ukończenia jednolitych studiów magisterskich, studiów licencjackich, uzupełniających studiów magisterskich lub studiów doktoranckich, albo skreślenia z listy studentów lub doktorantów.

Prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej dla studentów wygasa po upływie 4 miesięcy, studenci którzy zawarli umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu(cudzoziemcy ) i dla doktorantów 30 dni od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów lub doktorantów, czyli od momentu wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię..

Student lub doktorant, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Opolski ma obowiązek poinformować Uczelnię (Biuro Dydaktyki i Spraw Studentów) o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w przeciągu 7 dni od daty jego powstania oraz wypełnienie druku wyrejestrowania (ZUS – ZWUA – dostępny na stronie: www.zus.pl) i dostarczenie go do Biura, lub podpisanych skanów na adres mailowy: biurodydaktyki@uni.opole.pl Obowiązkiem studenta i doktoranta zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jest również w ciągu 7 dni poinformować Biuro Dydaktyki i Spraw Studentów o złożeniu pracy dyplomowej lub skreśleniu z listy studentów lub doktorantów, a także zmianie danych, swoich lub zgłoszonych członków rodziny zawartych w formularzach zgłoszeniowych takich jak: numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, nazwiska, kodu tytułu ubezpieczenia (tj. orzeczonego stopnia niepełnosprawności), adresu zamieszkania, oddziału NFZ.