Zdjęcie otwierające podstronę: Zapraszamy na Studia podyplomowe Wychowanie do życia w rodzinieAbsolwent będzie posiadał umiejętność metodycznego przygotowania i prowadzenia lekcji wychowanie seksualne/wychowanie do życia w rodzinie, zgodnie ze współczesną wiedzą na temat ludzkiej seksualności oraz w duchu wartości chrześcijańskich i zasad etycznych, podawanych przez Kościół katolicki. Będzie przygotowany do wzbudzania zainteresowań poznawczych oraz wspierania intelektualnego i duchowego dzieci i młodzieży przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych. Będzie także, zgodnie ze wskazaniami dydaktyki, badać i oceniać osiągnięcia wychowanków oraz własną praktykę. Będzie posiadał umiejętność współpracy z dziećmi, młodzieżą i wychowawcami, środowiskiem rodzinnym dzieci oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych z zakresu ludzkiej seksualności. Będzie przygotowany do kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia kompetencji zawodowych. Absolwent powinien wykazywać się wysokim etosem życia, wrażliwością etyczną na problemy społeczne, zdolnością aplikacji wiedzy do konkretnych sfer życia małżeńskiego i rodzinnego, szczególnie w obszarze ludzkiej seksualności.

 

Absolwenci uzyskają kwalifikacje do prowadzenia edukacji seksualnej i w zakresie wychowania prorodzinnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z wyjątkiem specjalnych.

Inne przewidywane obszary zatrudnienia absolwentów to:

  • praca formacyjna w środowiskach gminnych i parafialnych;
  • praca w ramach poradnictwa rodzinnego i ośrodkach pomocy rodzinie;
  • profesjonalna animacja stowarzyszeń, ruchów społecznych, fundacji;
  • praca formacyjna oraz praca o charakterze etyczno-wychowawczym.

 

Więcej informacji dotyczących Studiów podyplomowych, Wychowanie do życia w rodzinie