Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIÓW REKTORA NA ROK 2022/2023

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przysługuje studentowi po zaliczeniu pierwszego roku studiów, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym zgodnie z Kryteriami Stypendium Rektora Uniwersytetu Opolskiego”.
Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta.

Przewidujemy możliwość składania  wniosków w systemie USOSweb w dniach 10 – 20 października 2023 r.

Wnioski należy złożyć w systemie USOSweb wraz dołączonymi załącznikami potwierdzającymi dodatkowe osiągnięcia w formacie pdf.

Jak złożyć poprawnie wniosek o stypendium Rektora ?

 1. Student wypełnia elektronicznie w USOS-web:
 2. a) wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 3. Dołącza wszystkie wymagane załączniki.

Na wezwanie Komisji Stypendialnej student zobowiązany jest na przedstawienie dokumentów w formie oryginałów.

Należy sprawdzić stan wniosku w USOSweb i odczytać pocztę elektroniczną (studencki e-mail) oraz w przypadku konieczności zgłosić ewentualne uwagi.

UWAGA: Aby otrzymać stypendium należy odebrać decyzję!!  Decyzje będą przekazywane w wersji elektronicznej!

Stypendia przelewane są na konta osobiste studentów lub doktorantów. Numer konta  (osobistego studenta) należy wpisać w USOSweb w zakładce STYPENDIA.

Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia,  którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na innym wydziale Uniwersytetu Opolskiego lub w innej uczelni do wniosku dołączają zaświadczenie o średniej ocen uzyskanej za dwa ostatnie semestry studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich).

 •  O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego , który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na rok akademicki, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr lub pierwszy rok studiów rozpoczyna się od semestru letniego. W takim przypadku stypendium przyznaje się na semestr.

 • W przypadku studiów 1,5 rocznych na pierwszym roku studiów stypendium przyznawane jest na semestr letni danego roku akademickiego i semestr zimowy następnego roku akademickiego wg obowiązujących w danym roku stawek stypendialnych.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów otrzymuje nie więcej niż 9,5 % studentów każdego kierunku studiów bez podziału na lata i tryb studiów (stacjonarny lub niestacjonarny), z podziałem na stopnie studiów. Warunkiem otrzymania stypendium jest osiągnięcie średniej ocen nie niższej niż 4,00. Minimalna średnia ocen: 4,000 zgodnie z „Kryteriami Stypendium Rektora Uniwersytetu Opolskiego”, wymóg minimalnej średniej ocen na kierunku wiodącym nie dotyczy studentów, wpisujących swe osiągnięcia do osiągnięć sportowych (tzn. wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym). Jednak w razie zachowania wymogu minimalnej średniej ocen przez ww. studentów, dolicza się punkty za średnią ocen.

UWAGI:

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów można otrzymywać wyłącznie na jednym ze studiowanych kierunków i tylko na jednej uczelni.
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie przysługuje studentowi:
  1. w czasie urlopu od zajęć,
  2. powtarzającemu semestr lub rok akademicki oraz w czasie oczekiwania na powtarzanie semestru
  3. który kontynuuje studia na podstawie wpisu warunkowego,
  4. który    nie    zaliczył    poprzedniego    roku    akademickiego    na    studiach w Uczelni,  z  wyłączeniem  studentów  pierwszego  roku  studiów  drugiego  stopnia, którzy rozpoczęli studia drugiego stopnia w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia,
  5. Studentowi posiadającemu tytuł zawodowy (Przepis stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą):
   • magistra, magistra inżyniera  albo równorzędny
   • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeśli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia
  6. w okresie przedłużenia złożenia egzaminu dyplomowego,
  7. który otrzymał karę dyscyplinarną.
 • Stypendium przysługuje: – na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów ( na kierunkach medycznych 6 letnich okres przysługiwania świadczeń jest dłuższy o 2 semestry), bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:
  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.